Odos ir kailių salonai - Laukinis gepardas   »   Svetainės taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė svetainė www.laukinisgepardas.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama UAB „VITEDRA“ (įmonės kodas: 125520287; buveinės adresas: Trakėnų g. 10, Vilnius) (toliau – UAB “Vitedra”).

1.2. Šios naudojimosi svetaine taisyklės (toliau - Taisyklės) – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp UAB “Vitedra” ir Jūsų (toliau – Lankytojas) dėl naudojimosi Svetaine, o tai pat ir Taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Lankytojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Lankytojus, neatlikusius registracijos procedūros.

1.3. Šiose Taisyklėse terminas „naudojimasis Svetaine“ yra suprantamas kaip visų ir bet kokių veiksmų atlikimas Lankytojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, naudojantis interneto naršykle (Chrome, Edge, Firefox, Opera ir kt.), o terminas „paslaugos“ – suprantamas kaip visų ir bet kokių Lankytojo veiksmų atlikimas, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę, dalyvavimą veikiančiame diskusijų forume, klausimų teikimą naudojantis specialiu Svetainėje įdiegtu moduliu, registruojantis, užsakant prekes, rašant komentarus bei atliekant visus kitus veiksmus Svetainėje.

1.4. Jeigu nėra nurodyta kitaip, naudojimasis Svetaine ir paslaugomis joje yra nemokamas. Jeigu teikiama paslauga yra mokama – apie tai Lankytojai Svetainėje yra informuojami papildomai.

1.5. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Lankytojas praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

1.6. UAB “Vitedra” turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Lankytojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

1.7. Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami kitų Svetainėje pateikiamų Taisyklių, sutarčių ar kitų dokumentų. Lankytojas, bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jei Lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis. 

2. Lankytojų registracija ir asmens duomenų apsauga

2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir paslaugomis galima ir Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis) ir ,Lankytojo pasirinkimu, užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save UAB “Vitedra” (toliau – Duomenys).

2.2. UAB “Vitedra” visais atvejais ir be išankstinio pranešimo turi teisę panaikinti Lankytojo registraciją bei sunaikinti visus Lankytojo registracijos procedūros metu gautus Duomenis.

2.3. Atlikdamas registracijos procedūrą Lankytojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Duomenis. UAB “Vitedra” ir Lankytojas susitaria, jog UAB “Vitedra” vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, jog Lankytojo pateikti Duomenys yra teisingi ir išsamūs. UAB “Vitedra” jokiu atveju nebus laikoma atsakinga už žalą, atsiradusią Lankytojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Lankytojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Lankytojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Lankytojui, UAB “Vitedra” turi teisę nedelsiant ir iš anksto nepranešusi uždrausti naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis bei, esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Lankytojas padarė ar galėjo padaryti žalos UAB “Vitedra”, tretiesiems asmenims ir (ar) viešajam interesui, perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Lankytoją kompetetingoms valstybinėms institucijoms. 

2.5. Lankytojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis, norėdami naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Lankytojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Lankytojo Duomenimis, visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Lankytojo Duomenimis, visa apimtimi tenka tik Lankytojui.

2.6. Lankytojas besąlygiškai sutinka ir vienareikšmiškai patvirtina, jog tik jis pats, o ne UAB “Vitedra”, atsako už Duomenų, reikalingų Lankytojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudojantis paslaugomis, apsaugą ir slaptumą.

2.7. Lankytojas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog UAB “Vitedra” tvarkytų bet kokius Lankytojo pateiktus asmens Duomenis arba kitokią informaciją ir naudotų tokią informaciją tik šių Taisyklių vykdymo tikslais, paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros ir statistikos bei kitais tikslais.

2.8. Lankytojas sutinka, kad Svetainėje po registracijos proceso sistemos automatiškai, jo pateiktų Duomenų pagrindu, sukurto viešiojo profilio Duomenys būtų prieinami kitiems Lankytojams (išskyrus duomenis, kurių prieinamumą Lankytojas gali pats apriboti arba kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti skelbiami viešai be pačio asmens sutikimo) ir, kad UAB “Vitedra” negali būti laikoma atsakinga už tokių Duomenų panaudojimą.

2.9. Nuostatos nustatančios asmens Duomenų apsaugą yra įtvirtintos slapukų naudojimo taisyklėse, kurios yra pateiktos šioje Svetainėje. Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis besąlygiškai ir vienareikšmiškai sutinka su Privatumo apsaugos taisyklių nuostatomis.

3. UAB “Vitedra” ir Lankytojų teisės bei pareigos

3.1. UAB “Vitedra”  pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Lankytojui, keisti paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Lankytojas ir pan. Lankytojas supranta ir sutinka, kad UAB “Vitedra” niekada nebus laikoma atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Lankytojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas UAB “Vitedra” dėl tokių veiksmų.

3.2. Lankytojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne UAB “Vitedra”, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, video klipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

3.3. UAB “Vitedra” turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydama priežasties apriboti arba sustabdyti Lankytojo galimybes naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

3.4. Šalys susitaria, kad UAB “Vitedra” turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

3.5. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Svetaine ir (ar) paslaugomis panaikindamas savo Duomenis Svetainėje nurodytu būdu.

3.6. Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų.

3.7. Naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojui draudžiama:

     3.7.1. naudotis Svetaine ir paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) paslaugomis;

    3.7.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę UAB “Vitedra”;

    3.7.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

    3.7.4. registruojantis Svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

    3.7.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant UAB “Vitedra” darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

    3.7.6. naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga žaidimų ir (ar) konkursų organizuojamų Svetainėje rezultatams pagerinti;

    3.7.7. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

    3.7.8. trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų Lankytojų, naudojantis paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus Lankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis turiniu.

3.8. Be aukščiau minėto, Lankytojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) paslaugų:

    3.8.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

    3.8.2. teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio turinio platinimui;

    3.8.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

    3.8.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito turinio platinimui.

3.9. UAB “Vitedra” ir Lankytojas susitaria, jog Lankytojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, UAB “Vitedra” įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Lankytojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria paslauga.

3.10. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu jis nori gauti mokamą paslauga, jis iš pradžių turi sumokėti UAB “Vitedra” už mokamas paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. UAB “Vitedra” turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

3.12. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog UAB “Vitedra” nekontroliuoja kitų Lankytojų ar trečiųjų asmenų turinio, kurį Lankytojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir paslaugomis, todėl UAB “Vitedra” neužtikrina tokio turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

3.13. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir paslaugomis Lankytojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Lankytoją veikiančio turinio.

3.14. Jeigu Lankytojas davė savo sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, tokiu atveju jis supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis Lankytojas gali gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio turinio, kurį teiks UAB “Vitedra” ar tretieji asmenys. Toks turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Lankytojas pateikė registracijos proceso metu. Lankytojas turi teisę atšaukti aukščiau minėtą sutikimą.

3.15. Lankytojas turi teisę komentuoti bei kitokiais Svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais Lankytojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Svetainėje pateikiamą turinį, bei prieinamas paslaugas. Lankytojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie jo pateikti komentarai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar kitas turinys atitiks šiuos reikalavimus:

    3.15.1. bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

    3.15.2. nepažeis UAB “Vitedra” ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

    3.15.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

    3.15.4. nesukurs jokių teisinių pareigų UAB “Vitedra”.

3.16. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Lankytojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Duomenimis) ir visas turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis, gali būti saugomas UAB “Vitedra” visą lankymosi internetiniame tinklalapyje laiką ir dar 3 (trejus) metus, skaičiuojant nuo Lankytojo (pirkėjo) paskutinio apsilankymo internetiniame tinklalapyje “www.laukinisgepardas.lt”. Asmens duomenys gali būti tvarkomi ir ilgesnį laiką, jeigu to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai ar kiti teisės aktai.

3.17. Lankytojas supranta, kad jis pats, o ne UAB “Vitedra”, yra atsakingas už visą ir bet kokį turinį, kurį Lankytojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

3.18. UAB “Vitedra” pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Lankytojo komentarus jam apie tai nepranešęs.

3.19. Naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas turinį Lankytojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia UAB “Vitedra” šias išimtines teises:

    3.19.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Lankytojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;

    3.19.2.    teisę kurti išvestinius kūrinius iš Lankytojo pateikto turinio;

    3.19.3.    bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant Lankytojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu UAB “Vitedra” ar kitų asmenų veikloje.

4. Prekių užsakymas Svetainėje

4.1. Lankytojas norimas užsakyti prekes gali rasti Svetainės prekių elektroniniame kataloge (toliau – el. katalogas). El. kataloge visos prekės išdėstytos pagal kategorijas. Norėdamas pamatyti detalesnį konkrečios prekės aprašymą, Lankytojas turi paspausti jos pavadinimą. UAB “Vitedra” pasilieka teisę bet kada ir nepranešusi Lankytojui keisti el. kataloge pateikiamas prekes, jų aprašymus, kainas ir kt. Visas el. kataloge esančias prekes galima užsakyti su tikslu jas įsigyti, tačiau UAB “Vitedra” neatsako už tai, jeigu el. kataloge bus pateiktos prekės, kurių tuo metu įmonėje nebus ir dėl kurių sudaryti Pirkimo-Pardavimo sutarties nebus galimybės.

4.2. Visų prekių kainos yra nurodomos eurais (su PVM). Prekių pristatymo kaina, bei užsakymo vykdymo (administravimo) mokesčiai į minėtą prekės kainą neįskaičiuoti ir priklauso nuo bendros užsakymo sumos ir/arba pasirinkto pristatymo/mokėjimo būdo. Pristatymo ir apmokėjimo būdai, jų vykdymo tvarka ir sąlygos yra pateikiami Svetainėje Informacijos skiltyje.
 
4.4. Lankytojas išsirinkęs El. kataloge prekę ir nusprendęs ją užsakyti, tą gali padaryti ……..

4.5. Lankytojas, norėdamas užsakyti …….

4.6. Lankytojas, užsisakęs prekes, turi nurodyti adresą, kuriuo turi būti pristatytos prekės ir pasirinkti apmokėjimo už prekes būdą. Nurodydamas adresą ir pasirinkdamas apmokėjimo būdą, Lankytojas gali pateikti ir savo pastabas, tarp jų, ar jam bus reikalinga sąskaita-faktūra
4.7. Lankytojas supranta ir sutinka, kad sudarant užsakymą tarp jo ir UAB “Vitedra” yra sudaroma ne Pirkimo-Pardavimo, o Užsakymo sutartis (preliminari pirkimo-pardavimo sutartis), kurios sąlygos yra pateikiamos užsakymo sudarymo lange prieš sudarant užsakymą, o taip pat pateikiamos užsakymo sudarymo informaciniame laiške, kartu su ateityje galimai sudaromos Pirkimo-pardavimo sutarties sąlygomis . …..

4.8. Sudarytą užsakymą Lankytojas gali patvirtinti, atliekant pilną ar dalinį mokėjimą vienų iš Svetainėje siūlomų būdų, įskaitant bankinį pavedimą į nurodytą UAB “Vitedra” banko sąskaitą. Pavedimą galima padaryti naudojantis internetinės bankininkystės sistemomis arba viename iš bankų skyrių. …..

4.9. UAB “Vitedra” gavus mokėjimą, patvirtina Lankytojo užsakymą, bei pradeda vykdyti savo prievoles, numatytas Užsakymo sutartyje.  Apie užsakymo išsiuntimą Lankytojas informuojamas elektroniniu paštu, arba trumpąja sms žinute. Prekės išsiunčiamos per jų aprašymuose nurodytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo užsakymo apdorojimo momento. Esant pristatymo vėlavimams, UAB “Vitedra” privalo apie tai informuoti Lankytoją. …..

4.10. UAB “Vitedra” atsakomybė už prekių kokybę, garantiniai terminai ir kiti panašaus pobūdžio klausimai yra įtvirtinami su Lankytoju (pirkėju) patvirtinamojoje pirkimo-pardavimo sutartyje , kurios sąlygos turi viršenybę prieš šias Taisykles. 

5. Intelektinės nuosavybės apsauga

5.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Svetainėse esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško UAB “Vitedra” sutikimo.

5.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra UAB “Vitedra” nuosavybė arba UAB “Vitedra” juos naudoja vadovaudamasi sutarčių ar kitų teisinę galę turinčių sandorių pagrindu, kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų savininkais (naudotojais).

6. UAB “Vitedra” atsakomybės ribojimas

6.1. Lankytojas sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, UAB “Vitedra” nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Lankytojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

6.2. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, paslaugos teikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš UAB “Vitedra” pusės dėl to, jog Svetainė veiks ir paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Lankytojui ar tretiesiems asmenims.

6.3. UAB “Vitedra” neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Lankytojas naudodamasis Svetaine ir (ar) paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį turinį.

6.4. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog UAB “Vitedra” nebus atsakinga už bet kokiu būdu Lankytoją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį turinį, Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas turinys ar tokio turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis paslaugomis.

6.5. Lankytojas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, UAB “Vitedra” niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikoma atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Lankytojo naudojimusi Svetaine ir (ar) paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Lankytojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Lankytojui naudojantis Svetaine ir (ar) paslaugomis.

6.6. Lankytojas įsipareigoja užtikrinti, kad UAB “Vitedra” niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Lankytojas naudojosi Svetaines ir (ar) paslaugomis.

7. Reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimas

7.1. UAB “Vitedra” visus reklaminius ir informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Lankytojui registracijos proceso metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo Lankytojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgiant į jo naudojamas paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Lankytojui siunčiama informacija laikoma gauta Lankytojo praėjus 6 valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

7.2. UAB “Vitedra” neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Lankytojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš UAB “Vitedra”. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Lankytojui kopijos buvimas UAB “Vitedra” serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Lankytojui išsiuntimą.

7.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Lankytojas siunčia Svetainės skyriuje "Kontaktai" nurodytais kontaktiniais adresais.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.2. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, UAB “Vitedra” ir Lankytojas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

8.3. UAB “Vitedra” ir Lankytojas susitaria, jog UAB “Vitedra” gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Lankytojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

8.4. UAB “Vitedra” ir Lankytojas susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėse Lankytojui prieinamų paaiškinimų ir paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.

8.5. Visi tarp Lankytojo ir UAB “Vitedra” kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai rašytinį prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal UAB “Vitedra” buveinės vietą.

PARAŠYKITE MUMS:

JŪSŲ VARDAS:
ELEKTRONINIO PAŠTO ADRESAS:
PARAŠYKITE ŽINUTĘ:

FACEBOOK:

KAIP MUS RASTI:

Kontaktai

UAB "Vitedra"
Laisves pr. 82, Vilnius

Informacija tel.: +370 604 14 040
Mob. tel.: ++370 604 14 041

El. paštas: uab.vitedra@gmail.com
© 2017 LaukinisGepardas.Lt | Visos teisės saugomos.